เขตจตุจักรเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว39อัตรา

Posted By on March 7, 2018

เขตจตุจักรเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา ตั้งแต่ 12-16 มีนาคม 2561 สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

นายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กล่าวว่า สำนักงานเขตจตุจักรเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 อัตรา ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย 1. ฝ่ายทะเบียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน) จำนวน 1 อัตรา 2. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประกอบด้วย ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 24 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 7 อัตรา, ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกติดตั้งไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 2 อัตรา, ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่ง คนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ โดยผู้ที่สมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ส่วนตำแหน่งพนักงานทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือถูกพักงานจากกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการอื่น โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในทุกขั้นตอน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่า สามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับสำนักงานเขตจตุจักรได้

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร ‭0 2513 9713‬