GANFAI ฉนวนกันความร้อน สุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย

Posted By on October 4, 2017

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผล “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณประโยชน์ด้านต่างๆของข้าวให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันมากขึ้น สร้างมูลค่าของข้าวไทยอย่างยั่งยืน โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัล

รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับอุตสาหกรรม และระดับวิสาหกิจชุมชน โดยมุ่งความเป็นนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลงาน “GANFAI” ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงสำหรับตกแต่งอาคารและที่อยู่อาศัย จากฟางข้าวและเยื่อกระดาษ ประกอบด้วยขั้นตอนการการเตรียมแผ่นฉนวนโดยส่วนผสมฟางข้าวกับเยื่อกระดาษ ร่วมกับการใช้สารละลายสารหน่วงไฟ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติน้ำหนักเบา มีค่าความทนแรงดึงสูงสุดถึง 150 นิวตันต่อเซนติเมตร มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนเพียง 0.028 – 0.088 วัตต์ มีค่าความต้านการลุกไหม้ ตามมาตรฐาน ISO 5657 : 1997 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฟางข้าว 70 เท่า ส่วนผลงานในระดับวิสาหกิจชุมชนปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพในอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทยมีความสำคัญมาก ด้วยผลผลิตข้าวเป็นพืชหลักที่มีการปลูกจำนวนมากทุกปี ซึ่งหากมีนวัตกรรมที่มารองรับปริมาณผลผลิตในระดับสูงได้ จะทำให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพิ่มมูลค่าสินค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะนวัตกรรมธุรกิจการเกษตร ถือเป็นกุญแจสำคัญยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการสร้างตลาดใหม่หรือการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมให้สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560 จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม ในงาน i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 ณ ภิรัชฮอลล์ ไบเทคบางนา.-สำนักข่าวไทย

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.